Guts.png
Hồn Chi Đăng Hỏa EX
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt
Hồi HP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với 1000 HP 1100 HP 1200 HP 1300 HP 1400 HP 1500 HP 1600 HP 1700 HP 1800 HP 2000 HP
Hpregen.png HP hồi + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
S247Icon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.