Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Artsup.png
Hồ Thiên Nga A
Tăng 20% tính năng thẻ Arts bản thân trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 6 5 4
Servant sở hữu kĩ năng
S266Icon.png