NPDrain.png
Hút Máu A
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpChargeDrain.png Cơ hội
giảm NP +
80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 100%
NpCharge.png NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Vladicon.png

NPDrain.png
Hút Máu C
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpChargeDrain.png Cơ hội
giảm NP +
60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 80%
NpCharge.png NP + 18% 18.9% 19.8% 20.7% 21.6% 22.5% 23.4% 24.3% 25.2% 27%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Euryale.png Sthenoicon.png Carmillaicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.