FANDOM


NPDrain
Hút Máu A
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain Cơ hội
giảm NP +
80%82%84%86%88%90%92%94%96%100%
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Vladicon

NPDrain
Hút Máu C
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain Cơ hội
giảm NP +
60%62%64%66%68%70%72%74%76%80%
NpCharge NP + 18%18.9%19.8%20.7%21.6%22.5%23.4%24.3%25.2%27%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Euryale Sthenoicon Carmillaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.