FANDOM


Invishield
Hóa Thành Nữ Thần EX
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 1 lượt.
Tăng lượng HP hồi khi hồi HP trong 1 lượt.
Gây 3000 sát thương lên bản thân. Lượng HP không thể xuống dưới 1 khi sử dụng kĩ năng này. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Npchargeup Khả năng sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Resistanceup Kháng debuff + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Healpowup Lượng HP hồi + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
KiaraIcon

Invishield
Hóa Thành Nữ Thần B
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 1 lượt.
Tăng lượng HP hồi khi hồi HP trong 1 lượt.
DelayedDebuff Nhận 1 debuff.
Stunstatus Tự làm choáng bản thân sau 1 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainup Khả năng tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Npchargeup Khả năng sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Resistanceup Kháng debuff + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Healpowup Lượng HP hồi + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
TamamoLancericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.