FANDOM


Guts
Hòn Đá Triết Gia A
Trao cho một đồng minh trạng thái Hồi sinh 1 lần trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với + 1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP3000 HP
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
Paracelsusicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.