FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:55, ngày 21 tháng 4 năm 2018ReiSr (tường | đóng góp)‎ . . (489 byte) (+489)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Paracelsus von Hohenheim}} |img = guts |name = Hòn Đá Triết Gia |rank = A |effect = Trao cho một đồng minh t…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.