FANDOM


Invishield
Hình Nhân Huyễn Pháp B+
Invincible Trao cho một đồng đội hiệu ứng Bất hoại trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của người đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Khả năng tạo sao + 25%27%29%31%33%35%37%39%41%45%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S188

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.