This Craft Essence can be obtained by bringing Iskandar's Bond Level to 10. It comes at max level with all limit breaks.

Effect

Dmg up.png
Hiệu ứng
When equipped on Iskandar,
Increases attack of all allies by 15% while he's on the field.

Lore

彼方へと向けて馳せるなら、何者にも縛られてはならない。

条理、良識、古き因習の咎め。
それらこそが心を縛る枷。
ならば切り払え。覆せ。
愚行と嘲られた行いも、剣の一閃で偉業へと転じる。
今ここに示す覇道の兆しは、次の世界へ至る道標となろう。

Không việc gì phải bị ràng buộc với lối suy nghĩ thông thường mà hãy tự mở ra hướng đi cho bản thân.

Của cải vật chất, lương tâm, những lời trách móc của các bô lão. Tất cả đều là những dây xích trói buộc trái tim ta.

Dẹp đi, ta sẽ cắt bỏ đống xích đó, không việc gì phải để nó gò bó ta cả. Với những suy nghĩ đó, ta đã biến nó thành một hành động táo bạo qua một nhát vung kiếm.

Ta sẽ để lại dấu ấn chinh phạt của mình khắc ghi tới muôn đời sau.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.