Gia Công Chống Đạn

Shieldup.png Gia Công Chống Đạn A
Tăng phòng thủ của bản thân trước 3 đòn đánh, tồn tại trong 5 lượt.
Giảm sát thương nhận vào trong 3 đòn đánh.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Defenseup.png Giảm sát thương - 300 320 340 360 380 400 420 440 460 500
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
EmiyaAlterIcon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.