FANDOM


Stun
Giọng Nói Khủng Khiếp A
Có 10% cơ hội gây choáng lên một địch trong 1 lượt.
Tăng cơ hội gây choáng thành công của bản thân trong 1 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm cơ hội gây choáng thành công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stunstatus Cơ hội gây choáng + 5%6%7%8%9%10%11%12%13%15%
Stunstatus Cơ hội gây choáng thêm + 85%90%95%100%105%110%115%120%125%135%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Jekyllicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.