FANDOM


Busterup
Giấc Mộng Phù Du EX
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Trừ 1200 HP của bản thân. Lượng HP không thể xuống dưới 1 khi sử dụng kĩ năng này. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 35%37%39%41%43%45%47%49%51%55%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Jalter Lily Icon

Busterup
Giấc Mộng Phù Du A
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Trừ 1000 HP của bản thân. Lượng HP không thể xuống dưới 1 khi sử dụng kĩ năng này. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Jeannealtericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.