Busterup.png
Giấc Mộng Phù Du EX
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Invincible.png Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Trừ 1200 HP của bản thân. Lượng HP không thể xuống dưới 1 khi sử dụng kĩ năng này. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47% 49% 51% 55%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Jalter Lily Icon.png

Busterup.png
Giấc Mộng Phù Du A
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Invincible.png Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Trừ 1000 HP của bản thân. Lượng HP không thể xuống dưới 1 khi sử dụng kĩ năng này. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Jeannealtericon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.