Critgem.png
Gián Điệp A++
Tăng tỉ lệ tạo sao chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tỉ lệ tạo sao + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Matahariicon.png

Critgem.png
Gián Điệp A
Tăng tỉ lệ tạo sao chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tỉ lệ tạo sao + 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 29%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.