FANDOM


Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

基本こそ最優の証。

地水火風空を納めるもの、優雅にして華麗なるアベレージ・ワン。

Nền tảng chính là minh chứng cho sự ưu tú.

Dâng hiến cả Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Average One, tao nhã và hoa lệ.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.