FANDOM


Npdmg
Final Eli-chan C
Tăng sát thương NP bản trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng bản thân trong 1 lượt.
Xóa buff phòng thủ của bản thân. [Điểm trừ]
(Buff phòng thủ: Tăng phòng thủ, Né tránh, Bất hoại)
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 40%42%44%46%48%50%52%54%56%60%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 40%42%44%46%48%50%52%54%56%60%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 190 Icon Servant 191

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.