FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:15, ngày 26 tháng 3 năm 2018Ken Matsui (tường | đóng góp)‎ . . (11.986 byte) (+11.986)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Interludeheader}} {{CharactersNew |image = <gallery> Fergus1.png|Dạng 1 Fergus2.png|Dạng 2 Fergus3.png|Dạng 3 Fergus4.png|Dạng 4 FergusMacAF.png…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.