FANDOM


Damageup
Người Diệt Rồng A++
Tăng sức tấn công lên kẻ địch Rồng trong 3 lượt.
Defenseup Tăng sức phòng thủ thêm 30% lại kẻ địch Rồng trong 3 lượt.
Tăng hiệu quả của đòn Buster trong 1 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Powerup Rồng Sát thương + 50%53%56%59%62%65%68%71%74%80%
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65

Damageup
Người Diệt Rồng A
Tăng sức tấn công lên kẻ địch Rồng trong 3 lượt.
Defenseup Tăng sức phòng thủ thêm 30% lại kẻ địch Rồng trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Powerup Rồng Sát thương + 50%53%56%59%62%65%68%71%74%80%
Thời gian chờ 7 65

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.