FANDOM


Dmg up
Quỷ thuật A
Tăng sức tấn công của cả đội trong 3 lượt.
Tăng sức mạnh Bảo cụ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Attack + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Nppowerup NP Damage + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Quỷ thuật B
Tăng sức tấn công của cả đội trong 3 lượt.
Tăng sức mạnh Bảo cụ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Attack + 9%10%11%12%13%14%15%16%17%19%
Nppowerup NP Damage + 18%19%20%21%22%23%24%25%26%28%
Thời gian chờ 7 65

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.