FANDOM


Bạn bè (フレンド) là tùy chọn thứ năm trong MENU. Mục này bao gồm các công cụ để thêm, xóa và điều chỉnh danh sách bạn bè.

Danh sách bạn bè (フレンドリスト)

Hiển thị thông tin về bạn bè của bạn.

  • Servant hỗ trợ với CE được trang bị
  • Tên tài khoản
  • Danh tính và Bảo Khí của Servant
  • Cấp độ của Master
  • Lần cuối đăng nhập (分 = phút, 時間 = giờ, 日 = ngày)

Nhấn nút Xóa (Remove hoặc 解除) để xóa người bạn đó khỏi danh sách bạn bè của bạn. Bạn cũng sẽ bị xóa khỏi danh sách bạn bè của người bạn đó.

Ở phía trên bên phải, bạn có thể sắp xếp danh sách bạn bè theo Lần cuối đăng nhập; Cấp độ của Master; Trường phái, ATK và HP của Servant hỗ trợ. Mũi tên cho phép bạn điều hướng sắp xếp theo tăng dần (ascending hay 昇順) và giảm dần (descending hay 降順), hoặc, đối với thời gian đăng nhập, theo gần nhất (recent hay 新しい順) và lâu nhất (oldest hay 古い順).

Hiện tại, số lượng bạn bè tối đa là 80.

Lời mời Kết bạn (フレンド依頼)

Khi những người chơi khác muốn thêm bạn vào Danh sách bạn bè của họ, các lời mời kết bạn đó sẽ xuất hiện tại đây. Con số hiển thị ở biểu tượng Danh sách Bạn bè tại menu chỉ dẫn tương ứng với số lượng lời mời kết bạn đang chờ.

Danh sách lời mời kết bạn chứa thông tin tương tự như danh sách bạn bè; thay cho nút Xóa là các nút Từ chối (Deny hay 拒否) hoặc Chấp nhận (Approve hay 承認) lời mời kết bạn. Cả hai lựa chọn đều sẽ xóa lời mời kết bạn khỏi danh sách này, tuy nhiên chỉ những lời mời được chấp nhận mới được thêm vào danh sách bạn bè.

Bạn không thể nhận lời mời kết bạn khi danh sách bạn bè của bạn hoặc người chơi khác đầy. Bạn cũng không thể nhận lời mời kết bạn khi số lượng lời mời kết bạn chạm mốc 20.

Tìm kiếm Bạn bè (フレンド検索)

Tìm kiếm bạn bè bằng cách sử dụng ID Người dùng của họ (không có dấu phẩy).

ID Người dùng của bạn cũng được hiển thị tại đây. Nút Sao chép (Copy hay コピー) giúp đưa ID vào bộ nhớ tạm để dễ dàng dán.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.