[ Thêm chi tiết về CE ] [ Danh sách CE theo hình ảnh ] [ Danh sách CE/Theo ID ]


Mọi CE được liệt kê và phân loại theo biểu tượng kĩ năng của các CE đó, qua đó đồng thời thể hiện được hiệu ứng chính của CE, mặc dù 1 CE có thể có nhiều hiệu ứng khác nhau.

Do vậy nên khi nhìn qua các CE trong mục phân loại dưới đây, ta sẽ không thấy được đầy đủ các hiệu ứng của nó. Nếu bạn muốn biết "Những CE nào có cùng hiệu ứng "X" như CE "A" này?", từng bài viết của từng CE sẽ có phần "CE với hiệu ứng tương tự" để tiện theo dõi.

  • Nếu tab tốn nhiều thời gian để hiển thị, vui lòng bấm vào đây để mở sang trang mới

CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Tiên Chế Quickup.png Tiên Chế Fpce.png 4 Hiệu ứng thẻ Quick +3%
Greenicon.png Quickup.png Lục Hắc Kiện Fpce.png ★ ★ ★ 14 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Gandr Quickup.png Gandr ★ ★ ★ ★ 24 Hiệu ứng thẻ Quick +15%
Imaginaryicon.png Quickup.png Imaginary Around ★ ★ ★ ★ ★ 32 Hiệu ứng thẻ Quick +25%
75px Quickup.png Demon Boar Fpce.png ★ ★ ★ 65 Hiệu ứng thẻ Quick +15% (3 turns)
Holynighticon.png Quickup.png Holy Night Sign Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 71 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +15%
Thumbnail-Sprinter.png Quickup.png Sprinter Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 162 Hiệu ứng thẻ Quick +5%
Debuff Res. +10%
Heavensfeel2icon.png Quickup.png "Heaven's Feel" Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ 174 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Start NP +40%
75px Quickup.png The Wandering Tales of Shana-oh Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 211 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Hiệu ứng thẻ Quick toàn đội +20% khi bị tiêu diệt (1 turn)
Ath nGabla Silver.png Quickup.png Ath nGabla ★ ★ ★ 244 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Defense -10% [Demerit]
DumplingsOverFlowers.png Quickup.png Dumplings Over Flowers Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 258 Hiệu ứng thẻ Quick +15%
NP Dmg +15%
PheasantReversal.png Quickup.png Hidden Blade : Pheasant Reversal Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 260 Hiệu ứng thẻ Quick +3%
Crit. Dmg +8%
75px Quickup.png Twilight Memory Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 293 Evasion (1 attack)
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
KnightsOfMarinesicon.png Quickup.png Knights of Marines Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 295 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Start NP +50%
Dangerous Beast icon.png Quickup.png Dangerous Beast Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 344 Hiệu ứng thẻ Quick +15%
Star per turn +3
SomedayinSummerCEIcon.png Quickup.png Someday in Summer Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 570 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
NP Dmg +8%
Start NP +30%
Bản mẫu:Midsummer Moment Quickup.png Midsummer Moment Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 652 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Crit. Dmg +10%
Star per turn +3
Icon663.png Quickup.png Food Colosseum Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 663 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Heal Received +10%
Icon CE794.png Quickup.png Let's Depart! Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 794 Hiệu ứng thẻ Quick +3%
NP Gen. +5%
75px Quickup.png Greatest Journey Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 859 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Gen. +5%
CEIcon0898.png Quickup.png Show Time Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 898 Hiệu ứng thẻ Quick +3%
NP Dmg +8%
75px Quickup.png Ashigara Brothers Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 904 Hiệu ứng thẻ Quick +3%
Star Gen. +5%
75px Quickup.png Three Anglers Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 905 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Dmg +10%
Crit. Dmg +10%
75px Quickup.png New Year's Greetings Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ 929 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
75px Quickup.png Paradox Ace Killer Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ 942 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Dmg +8%
75px Quickup.png Detective Edmond ~True Mastermind Arc~ Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 990 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Crit. Dmg +10%
NP Gen. +15%
75px Quickup.png The Princesses' Pilgrimage Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 999 Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Crit. Dmg +10%
Start NP +40%
75px Quickup.png El-Melloi's Lecture Hall Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 1007 Hiệu ứng thẻ Quick +5%
NP Gen. +3%
75px Quickup.png Princess of Red Bean Paste Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1112 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Heal Received +10%
Start NP +40%
75px Quickup.png Traces of Christmas Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1126 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
NP Gen. +8%
Start NP +30%
75px Quickup.png Chocolate Heaven Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1150 Hiệu ứng thẻ Quick +10%.
NP damage +10%.
NP Gen. +15%.
75px Quickup.png Detective Edmond ~Embarking on a New Chapter Arc~ Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1199 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +10%
Dmg Taken -100
75px Quickup.png Looking Up at the Starry Sky Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1218 Hiệu ứng thẻ Quick +8%
NP Gen. +8%
Star per turn +3

CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Techniqueicon.png
Artsup.png Kĩ Xảo Fpce.png 3 Hiệu ứng thẻ Arts +3%
Blueicon.png Artsup.png Lam Hắc Kiện Fpce.png ★ ★ ★ 13 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Projectionicon.png Artsup.png Ma Thuật Chiếu Ảnh ★ ★ ★ ★ 23 Hiệu ứng thẻ Arts +15%
Formalcrafticon.png Artsup.png Formal Craft ★ ★ ★ ★ ★ 31 Hiệu ứng thẻ Arts +25%
75px Artsup.png Another Ending ★ ★ ★ ★ ★ 58 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Crit. Dmg +20%
Hermitageicon.png Artsup.png Hermitage ★ ★ ★ 93 Hiệu ứng thẻ Arts +15% (3 turns)
75px Artsup.png Last Encore Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ 173 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Star per turn +3
Talentsnakeicon.png Artsup.png Art of the Poisonous Snake ★ ★ ★ ★ 182 Hiệu ứng thẻ Arts +30% (3 turns)
FaithfulDogs.png Artsup.png The Faithful Dog Who Waits Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 259 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
NP Gen. +15%
Shining Goddess icon.png Artsup.png Shining Goddess Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 294 Hiệu ứng thẻ Arts +3%
Defense +3%
Angelicaicon.png Artsup.png Kill on Sight Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 310 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
NP Dmg +15%
Sapphireicon.png Artsup.png Kaleid Sapphire Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ 313 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
NP Dmg +8%
Witch of Moonlit Night icon.png Artsup.png Witch of Moonlit Night Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 345 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
NP Gen. +5%
Chocolatier Icon.png Artsup.png Chocolatier Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 422 Hiệu ứng thẻ Arts +15%
Star per turn +3
IconCE655.png Artsup.png Dive to Blue Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 655 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
NP Dmg +8%
Start NP +30%
75px Artsup.png New Beginning Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 704 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Crit Dmg +10%
Start NP +40%
Icon CE 0715.png Artsup.png Witches' Kitchen Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 715 Hiệu ứng thẻ Arts +3%
NP Gen. +5%
Icon CE 0775.png Artsup.png Light of Intellect Fpce.png ★ ★ ★ 775 Hiệu ứng thẻ Arts +5%
NP Gen. +3%
Icon CE804.png 50px Sakamoto Detective Bureau Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 804 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
NP Dmg +10%
Dmg Taken -100
Icon CE805.png Artsup.png Fang-Sharpening Shadow Blade Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 805 Hiệu ứng thẻ Arts +3%
Crit. Dmg +8%
75px Artsup.png Sweeper ★ ★ ★ ★ 814 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Crit. Dmg +15%
75px Artsup.png Emerald Float Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 865 Hiệu ứng thẻ Arts +15%
NP Dmg +15%
75px Artsup.png Painting Summer Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 871 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
NP Gen. +8%
Start NP +30%
75px Artsup.png Royal Icing Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 906 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
NP Dmg +20%
75px Artsup.png Sign of Smiling Face Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 931 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
NP Gen. +10%
NP Dmg +15%
75px Artsup.png Riot of Cherry Blossoms Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 993 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Crit. Dmg +8%
75px Artsup.png Annual General Meeting Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1008 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
NP Gen. +8%
Star per turn +3
75px 50px God of War Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1027 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
NP Dmg +8%
NP Gain. +8%
75px 50px Welcome Bunny Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1089 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Crit. Dmg +10%
Star per turn +3
75px 50px Planet Rock Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1113 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Overcharge +1
(1 time)
75px 50px Dawn of an Ambition ★ ★ ★ ★ 1130 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Healing received +10%
75px 50px Tournament Star Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1216 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Dmg Taken -300
75px 50px Happy☆Drive Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1281 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Crit Dmg +8%
NP gain +8%
75px 50px Chainsaw of the Dead Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1284 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Crit. Chance Resistance +5%
Start NP +30%

CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Destructionicon.png Busterup.png Hủy Diệt Fpce.png 5 Hiệu ứng thẻ Buster +3%
Redicon.png Busterup.png Xích Hắc Kiện Fpce.png ★ ★ ★ 15 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
Illyaicon.png Busterup.png Lục Phá Âm ★ ★ ★ ★ 25 Hiệu ứng thẻ Buster +15%
Limitedicon.png Busterup.png Limited / Zero Over ★ ★ ★ ★ ★ 33 Hiệu ứng thẻ Buster +25%
Victoricon.png Busterup.png Victor From the Moon ★ ★ ★ ★ ★ 57 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Crit. Dmg +20%
Reindeericon.png Busterup.png Lightning Reindeer Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 68 Hiệu ứng thẻ Buster +15% (3 turns)
Thumbnail-Mystic Eyes of Distortion.png Busterup.png Mystic Eyes of Distortion Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 159 Hiệu ứng thẻ Buster +20%
Defense -15% [Demerit]
Ox-DemonKing.png Busterup.png Ox-Demon King Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 241 Hiệu ứng thẻ Buster toàn đội +10% When On Field (3 turns)
Participation of the King icon.png Busterup.png Participation of the King Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 278 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Start NP +50%
Rubyicon.png Busterup.png Kaleid Ruby Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ 312 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
NP Dmg +8%
Howling to the Moonlight icon.png Busterup.png Howling to the Moonlight Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 327 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Debuff Res. -20% [Demerit]
Joint Recital icon.png Busterup.png Joint Recital Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 329 Hiệu ứng thẻ Buster +15%
Crit. Dmg +15%
Heroine Eli-chan's Adventure icon.png Busterup.png Heroine Eli-chan's Adventure Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 347 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
NP Dmg +20%
412.png Busterup.png First Sunrise Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 412 Hiệu ứng thẻ Buster +15%
Start NP +40%
Choco Angel Icon.png Busterup.png Choco Angel Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 423 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
NP Gen. +15%
Demon king icon.png Busterup.png Demon King of the Sixth Heaven Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 560 Hiệu ứng thẻ Buster +15%
NP Dmg +15%
GilgameshCE.png Busterup.png Our Conquest on The Ocean of Stars Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 569 Hiệu ứng thẻ Buster +15%
NP Gen. +15%
IconCE653.png Busterup.png King Joker Jack Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 653 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
NP Dmg +8%
Defense +3%
Icon664.png Busterup.png Muscle Cavalier Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 664 Hiệu ứng thẻ Buster +3%
Crit. Dmg +8%
Icon CE 0681.png Busterup.png Phantom Night Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 681 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
NP Gen. +5%
Icon CE 0683.png Busterup.png Aerial Drive Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 683 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
NP Dmg +8%
Start NP +30%
Icon CE 0696.png Busterup.png Starry Nights Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 696 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Crit. Dmg +10%
Start NP +40%
Icon CE 0713.png Busterup.png Pharaoh Chocolatl Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 713 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
NP. Dmg +10%
NP Gen. +15%
Icon CE 0766.png Busterup.png Gâteau au Chocolat Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 766 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
NP Dmg +10%
Crit. Dmg +10%
Icon CE 0776.png Busterup.png Heretical Yaga Locked.png ★ ★ ★ ★ 776 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
Crit. Dmg +10%
Star Gen. +10%
CE0868.png Busterup.png Hero on the Beach Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 866 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Crit. Dmg +10%
Star per turn +3
CE0866.png Busterup.png Storms and Waves Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 867 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
NP Dmg +8%
NP Gen. +8%
CEIcon0896.png Busterup.png Gilgamesh in NY Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 896 Hiệu ứng thẻ Buster +20%
NP Gen. +10%
CEIcon0897.png Busterup.png Shining Skyscrapers Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 897 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
Crit. Dmg +15%
CEIcon0903.png Busterup.png Merely Red Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 903 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
Crit. Dmg +8%
NP Gen. +8%
CEIcon0925.png Busterup.png Burning Live Seat Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 925 Hiệu ứng thẻ Buster +3%
NP Dmg +8%
CEIcon0947.png Busterup.png Beautiful Dreamer Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 947 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
NP Gen. +8%
Start NP +30%
CEIcon1001.png Busterup.png Hikeshi Spirits Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 1001 Hiệu ứng thẻ Buster +3%
NP Gen. +5%
CEIcon1005.png Busterup.png Why done it Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1005 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
NP Gen. +20%
CEIcon1015.png Busterup.png Twilight Holy King ★ ★ ★ ★ ★ 1015 Hiệu ứng thẻ Buster +20%
NP Dmg +10%
CEIcon1016.png Busterup.png La Folia ★ ★ ★ ★ 1016 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Heal Received +10%
CEIcon1092.png Busterup.png Poolside Bar Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1092 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
NP Gen +10%
NP Dmg +15%
CEIcon1106.png Busterup.png Round and Round Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1106 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Buster Crit. Dmg +15%
Start NP +40%
CEIcon1198.png Busterup.png Exclusive Tailor Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1198 Hiệu ứng thẻ Buster +8%
Overcharge +1 (1 time)
CEIcon1207.png Busterup.png Witchcraft ★ ★ ★ ★ ★ 1207 Hiệu ứng thẻ Buster +10%
Crit. Dmg +10%
NP Gen +15%
CEIcon1217.png Busterup.png Mix Juice Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 1217 Hiệu ứng thẻ Buster +3%
Heal per turn +100HP

CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Streeticon.png Quickartsup.png Street Choco-Maid Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 111 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Heal Received +20%
387.png Quickartsup.png A Moment of Silence Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 387 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Gen. +10%
Belle of society icon.png Quickartsup.png Belle of Society Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 564 Hiệu ứng thẻ Arts +4%
Hiệu ứng thẻ Quick +4%
75px Quickartsup.png Chaldea Anniversary Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 590 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Start NP +50%
Icon CE 0699.png Quickartsup.png Merry Sheep Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 699 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Star per turn +3
75px Quickartsup.png Sunset Jam Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 868 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +5%
CEIcon0900.png Quickartsup.png C・K・T Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 900 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Dmg +10%
75px Quickartsup.png Shvibzik Snow Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 923 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Start NP +40%
75px Quickartsup.png New Year Sacred Mysteries​ Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 932 Hiệu ứng thẻ Arts +6%
Hiệu ứng thẻ Quick +6%
NP Regen +4%
75px Quickartsup.png Mentor and I Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 994 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
NP Dmg +5%
75px Quickartsup.png Gilding the Lily Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1002 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Start Star +15
75px Quickartsup.png An Army Marches On Its Stomach Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1029 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Crit. Dmg +10%
75px Quickartsup.png Mission Start Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1215 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +8%
Start NP +40%
CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Streeticon.png Quickartsup.png Street Choco-Maid Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 111 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Heal Received +20%
387.png Quickartsup.png A Moment of Silence Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 387 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Gen. +10%
Belle of society icon.png Quickartsup.png Belle of Society Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 564 Hiệu ứng thẻ Arts +4%
Hiệu ứng thẻ Quick +4%
75px Quickartsup.png Chaldea Anniversary Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 590 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Start NP +50%
Icon CE 0699.png Quickartsup.png Merry Sheep Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 699 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Star per turn +3
75px Quickartsup.png Sunset Jam Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 868 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +5%
CEIcon0900.png Quickartsup.png C・K・T Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 900 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Dmg +10%
75px Quickartsup.png Shvibzik Snow Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 923 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Start NP +40%
75px Quickartsup.png New Year Sacred Mysteries​ Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 932 Hiệu ứng thẻ Arts +6%
Hiệu ứng thẻ Quick +6%
NP Regen +4%
75px Quickartsup.png Mentor and I Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 994 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
NP Dmg +5%
75px Quickartsup.png Gilding the Lily Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1002 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Start Star +15
75px Quickartsup.png An Army Marches On Its Stomach Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1029 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Crit. Dmg +10%
75px Quickartsup.png Mission Start Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1215 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +8%
Start NP +40%
CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Streeticon.png Quickartsup.png Street Choco-Maid Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 111 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Heal Received +20%
387.png Quickartsup.png A Moment of Silence Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 387 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Gen. +10%
Belle of society icon.png Quickartsup.png Belle of Society Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 564 Hiệu ứng thẻ Arts +4%
Hiệu ứng thẻ Quick +4%
75px Quickartsup.png Chaldea Anniversary Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 590 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Start NP +50%
Icon CE 0699.png Quickartsup.png Merry Sheep Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 699 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Star per turn +3
75px Quickartsup.png Sunset Jam Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 868 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +5%
CEIcon0900.png Quickartsup.png C・K・T Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 900 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
NP Dmg +10%
75px Quickartsup.png Shvibzik Snow Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 923 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Start NP +40%
75px Quickartsup.png New Year Sacred Mysteries​ Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 932 Hiệu ứng thẻ Arts +6%
Hiệu ứng thẻ Quick +6%
NP Regen +4%
75px Quickartsup.png Mentor and I Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 994 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
NP Dmg +5%
75px Quickartsup.png Gilding the Lily Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1002 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Start Star +15
75px Quickartsup.png An Army Marches On Its Stomach Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1029 Hiệu ứng thẻ Arts +10%
Hiệu ứng thẻ Quick +10%
Crit. Dmg +10%
75px Quickartsup.png Mission Start Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1215 Hiệu ứng thẻ Arts +8%
Hiệu ứng thẻ Quick +8%
Crit. Dmg +8%
Start NP +40%

CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
75px ArtsBusterup.png Tsukimihara Student Council Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 571 Buster +10%
Arts +10%
75px ArtsBusterup.png White Cruising Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 644 Buster +8%
Arts +8%
NP Gen. +8%
Icon660.png ArtsBusterup.png Battle Olympia Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 660 Buster +8%
Arts +8%
Start NP +50%
Icon CE 0667.png ArtsBusterup.png Battle Companion Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 667 Buster +8%
Arts +8%
NP Dmg +5%
Icon CE 0716.png ArtsBusterup.png Sweet Days Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 716 Buster +8%
Arts +8%
Star per turn +3
Icon CE 0765.png ArtsBusterup.png Detective Edmond ~Foreign Nation Infiltration Arc~ Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 765 Buster +10%
Arts +10%
NP Gen. +10%
Icon CE793.png ArtsBusterup.png The Moment of Peace Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 793 Buster +8%
Arts +8%
Defense +3%
75px ArtsBusterup.png Afternoon In The Citadel Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 795 Buster +10%
Arts +10%
NP Dmg +10%
Icon CE806.png ArtsBusterup.png Miss Sailor in White Uniform Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 806 Buster +10%
Arts +10%
Crit. Dmg +10%
75px ArtsBusterup.png Welcome to ONILAND!! Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 902 Buster +10%
Arts +10%
Start NP +40%
75px ArtsBusterup.png Purple Eye Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1090 Buster +8%
Arts +8%
Crit. Dmg +5%
75px ArtsBusterup.png Scenic Beauty Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1110 Buster +8%
Arts +8%
Start Star +15

CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Launchicon.png BusterQuickup.png Launch Order! Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 60 Buster +10%
Quick +10%
75px BusterQuickup.png Wolves of Mibu Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 562 Buster +8%
Quick +8%
Star per turn +3
Icon CE 0682.png BusterQuickup.png From Wonderland Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 682 Buster +4%
Quick +4%
Icon CE 0697.png BusterQuickup.png Party Time Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 697 Buster +8%
Quick +8%
Crit. Dmg +5%
Icon CE 0714.png BusterQuickup.png First Valentine Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 714 Buster +8%
Quick +8%
NP Dmg +5%
Icon CE803.png BusterQuickup.png Imperial Capital Holy Grail War Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 803 Buster +10%
Quick +10%
NP Gen. +10%
75px BusterQuickup.png Holy Maiden's Teaching Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 926 Buster +8%
Quick +8%
Starting Star +15
75px BusterQuickup.png Rivalry of Local Warlords Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 1026 Buster +10%
Quick +10%
Start NP +40%
75px BusterQuickup.png Morning Glory Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1078 Buster +6%
Quick +6%
NP per turn +4%
75px BusterQuickup.png Midsummer Memories Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 1096 Buster +10%
Quick +10%
NP Dmg +10%
75px BusterQuickup.png Climbing Battle Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ 1286 Buster +8%
Quick +8%
NP Gain +8%

CE Icon Skill Icon Craft Essence Name Stars ID Effect
Mooncell icon.png Alltypeup.png Mooncell Automaton Fpce.png ★ ★ ★ 42 Buster +3%
Arts +3%
Quick +3%
Fategudaicon.png Alltypeup.png Fate GUDAGUDA Order Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 59 Buster +1%
Arts +1%
Quick +1%
Star Gen. +1%
Star Absorption +1%
Crit. Dmg +1%
NP Gen. +1%
NP Dmg +1%
Debuff Success +1%
Debuff Res. +1%
Heal Received +1%
KissHandIcon.png Alltypeup.png Kiss Your Hand Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ ★ ★ 165 Buster +10%
Arts +10%
Quick +10%
BeforeAwakeningIcon.png Alltypeup.png Before Awakening ★ ★ ★ ★ ★ 188 Buster +8%
Arts +8%
Quick +8%
Defense +8%
Mata Hari's Tavern icon.png Alltypeup.png Mata Hari's Tavern Gift Icon.png ★ ★ ★ 349 Buster +2%
Arts +2%
Quick +2%
Crit. Dmg +5%
QuatreIcon.png Alltypeup.png Quatre Feuilles Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 556 Buster +2%
Arts +2%
Quick +2%
Mental Debuff Success +3%
75px Alltypeup.png Cheer for Master Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 662 Buster +6%
Arts +6%
Quick +6%
Star per turn +3
Icon CE 0770.png Alltypeup.png The Musketeers Bản mẫu:LimitedCE ★ ★ ★ 770 Buster +2%
Arts +2%
Quick +2%
Star Gen. +5%
75px Alltypeup.png Silver-Glittering Snow​ Goddesses Gift Icon.png ★ ★ ★ ★ ★ 934 Buster +6%
Arts +6%
Quick +6%
NP +30%
75px Alltypeup.png Argonauts Locked.png ★ ★ ★ ★ 1132 Buster +6%
Arts +6%
Quick +6%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.