Healarrow.png
Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi B+
Hồi máu bản thân mỗi lượt trong 5 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hpregen.png Hồi máu + 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon.png

Healarrow.png
Danh Dự Kẻ Bị Ngược Đãi B
Hồi máu bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hpregen.png Hồi máu + 200 240 280 320 360 400 440 480 520 600
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.