FANDOM


Dmg up
Danh Dự Hải Tặc B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9%10.8%12.6%14.4%16.2%18%19.8%21.6%23.4%27%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Edwardicon

Dmg up
Danh Dự Hải Tặc C+
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8.5%10.2%11.9%13.6%15.3%17%18.7%20.4%22.1%25.5%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Anne&MaryArchericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.