Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Dmg up.png
Danh Dự Hải Tặc B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus.png Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown.png Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 9% 10.8% 12.6% 14.4% 16.2% 18% 19.8% 21.6% 23.4% 27%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Edwardicon.png
Bản mẫu:Tooltip Edward Teach

Dmg up.png
Danh Dự Hải Tặc C+
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus.png Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown.png Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 8.5% 10.2% 11.9% 13.6% 15.3% 17% 18.7% 20.4% 22.1% 25.5%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Anne&MaryArchericon.png
Bản mẫu:Tooltip Anne Bonny & Mary Read (Archer)