FANDOM


Heal
Dược Phẩm Đáng Ngờ A
Hồi HP một đồng đội bất kì.
Debuffimmune Có 70% cơ hội nhận trạng thái miễn nhiễm debuff 1 lần.
GutsstatusCó 70% cơ hội nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1000HP.)
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Illyaprismaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.