Heal.png
Dược Phẩm Đáng Ngờ A
Hồi HP một đồng đội bất kì.
Debuffimmune.png Có 70% cơ hội nhận trạng thái miễn nhiễm debuff 1 lần.
Gutsstatus.pngCó 70% cơ hội nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1000HP.)
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Illyaprismaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.