FANDOM


Dmg up
Dũng Mãnh A+
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10.5%12.6%14.6%16.7%18.7%20.8%22.8%24.9%26.9%31%
Resistanceup Kháng debuff + 21%23.1%25.2%27.3%29.4%31.5%33.6%35.7%37.8%42%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Heraclesicon

Dmg up
Dũng Mãnh A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Resistanceup Kháng debuff + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Fergusicon

Dmg up
Dũng Mãnh B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9%10.8%12.6%14.4%16.2%18%19.8%21.6%23.4%27%
Resistanceup Kháng debuff + 18%19.8%21.6%23.4%25.2%27%28.8%30.6%32.4%36%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Lubuicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.