FANDOM


Npacqui
Dòng Ma Lực Chảy Ngược A
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Lanceloticon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.