FANDOM


Dmg up
Con Số Của Thánh Nhân EX
Attackup Tăng sức tấn công bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Khi trên Chiến trường có ánh mặt trời, tăng tính năng thẻ Buster trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Gawainicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.