FANDOM


Busterup
Con Quỷ Nơi Chiến Trường B
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao toàn đội trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tạo sao + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
HijikataIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.