FANDOM


Npacqui
Chuyên Tâm C
Tăng tỉ lệ sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng tỉ lệ hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Tỉ lệ NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Critabsup Hút sao + 500%550%600%650%700%750%800%850%900%1000%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Babbageicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.