FANDOM


SoulDown
Chuông Chiều EX
Giảm kháng đột tử của toàn kẻ địch trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Instaresistdown Kháng
đột tử -
50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Kinghassanicon
Kinghassanicon
Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Tooltip "Ông Lão Trên Núi"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.