FANDOM


Npdmg
Chiến Thuật Quân Sự B
Tăng sát thương NP toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 9%9.9%10.8%11.7%12.6%13.5%14.4%15.3%16.2%18%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Caesaricon Attilaicon Vlad (Extra) icon Iskandaricon

Npdmg
Chiến Thuật Quân Sự C+
Tăng sát thương NP toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 8.5%9.4%10.2%11.1%11.9%12.8%13.6%14.5%15.3%17%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Hectoricon

Npdmg
Chiến Thuật Quân Sự C
Tăng sát thương NP toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Gillesicon Bedivereicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.