Quickup.png
Chiến Sĩ Chí Tôn A+
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 3 lượt.
Buffatk.png Tăng sát thương chí mạng bản thân khi tấn công bằng thẻ Quick trong 3 đòn đánh, 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quickupstatus.png Quick + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Critdmgup.png Chí mạng + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
link =Aśvatthāman
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.