FANDOM


Quickup
Chiến Sĩ Chí Tôn A+
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 3 lượt.
Buffatk Tăng sát thương chí mạng bản thân khi tấn công bằng thẻ Quick trong 3 đòn đánh, 5 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Critdmgup Chí mạng + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S248Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.