FANDOM


Debuffres
Chứng Đau Đầu B
Tăng kháng debuff tinh thần bản thân trong 3 lượt.
Tự hồi HP cho bản thân.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
HealEffect Hồi HP + 500650800950110012501400155017002000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Neroicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.