FANDOM


Oblivion
Chỉnh Sửa Lãng Quên A
Tăng sát thương chí mạng của bản thân thêm 10%.
Servant sở hữu kĩ năng
Jeannealtericon Angraicon

Oblivion
Chỉnh Sửa Lãng Quên B
Tăng sát thương chí mạng của bản thân thêm 8%.
Servant sở hữu kĩ năng
Edmondicon HessianLoboIcon AntonioIcon

Class-Avenger-Silver

Antonio Salieri

3✪


AntonioIcon
Tên tiếng Nhật
アントニオ・サリエリ
ATK HP
1509/8125 1411/7840
ATK lvl 100 HP lvl 100
10996 10630
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Được Brynhildr yêu, Địa hoặc Thiên, Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Giảm khả năng tạo sao của toàn đội đi 20% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
(Tác dụng phụ) Giảm kháng thẻ Arts của toàn bộ kẻ địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Oblivion
Chỉnh Sửa Lãng Quên C
Tăng sát thương chí mạng của bản thân thêm 6%.
Servant sở hữu kĩ năng
Gorgonicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.