FANDOM


Dmg up
Chỉ Huy Của Quân Sư A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương toàn đội trong 3 lượt.
NpCharge Sạc thanh NP của toàn đội thêm 10%.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Powerup Sát thương + 200230260290320350380410440500
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Wavericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.