Hiệu ứng

Starzoom.png
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng hút sao của người đeo thêm 600%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng hút sao của người đeo thêm 800%.

Thông tin chi tết

既に口頭は過ぎた。

鉄拳を以て、魔術世界の規律を正し、
魔術世界の秘宝を護る。

Phần phỏng vấn cuối cùng cũng qua.

Bằng nắm đấm sắt, chấn chỉnh lại luật lệ của thế giới ma thuật,
bảo vệ kho báu bí mật của thế giới ma thuật.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.