Hiệu ứng

Debuffres.png
Hiệu ứng thường
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

他人を損なうことで利益を得る、あまりにも単純な呪術。

故に原始の一つ。

Đem lại lợi ích cho bản thân bằng việc gây hại cho người khác, một chú thuật quá đơn giản.

Do đó nó là một trong những thứ nguyên thủy nhất.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Debuff Resistance Meditationicon.png Shinjiicon.png Primevalicon.png Partedicon.png Runeicon.png Fategudaicon.png Grandicon.png 75px Thumbnail-Refrain.png Thumbnail-Sprinter.png 75px Celestial Inverted Moon icon.png 75px CE 553.png 581Icon.png Icon CE 0668.png 75px 75px

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.