FANDOM


Hiệu ứng

Debuffres
Hiệu ứng thường
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

他人を損なうことで利益を得る、あまりにも単純な呪術。

故に原始の一つ。

Đem lại lợi ích cho bản thân bằng việc gây hại cho người khác, một chú thuật quá đơn giản.

Do đó nó là một trong những thứ nguyên thủy nhất.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.