FANDOM


NPDrain
Chú Thuật EX
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain Cơ hội giảm + 80%82%84%86%88%90%92%94%96%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Tamamocastericon

NPDrain
Chú Thuật A
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain Cơ hội giảm + 60%62%64%66%68%70%72%74%76%80%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Mephisicon

NPDrain
Chú Thuật E
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain Cơ hội giảm + 40%42%44%46%48%50%52%54%56%60%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Tamamoicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.