FANDOM


PoisonSkill
Cỗ Bàn Tẩm Độc A
Gây độc cho toàn bộ địch trong 3 lượt.
Giảm phòng thủ của chúng trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
PoisonSát
thương độc +
5005506006507007508008509001000
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 192

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.