<tabber> Hạng A=

PoisonSkill.png
Cỗ Bàn Tẩm Độc A
Gây độc cho toàn bộ địch trong 3 lượt.
Giảm phòng thủ của chúng trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poison.pngSát
thương độc +
500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000
Defensedown.png Phòng thủ - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 192.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.