FANDOM


Critchancedown
Cảm Xúc Bùng Cháy Của Mùa Hè A
Giảm tỉ lệ đánh chí mạng của toàn bộ kẻ địch trong 3 turn.
Cấp 12345678910
Critchndown Tỉ lệ chí mạng - 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
KiyohimeLancericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.