FANDOM


Critchancedown
Cảm Nhận Hiện Diện A++
Giảm tỉ lệ chí mạng của một địch trong 3 lượt.
Xóa trạng thái né tránh của địch đó.
Avoid Bản thân nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Critchndown Tỉ lệ chí mạng - 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Enkiduicon

Critchancedown
Cảm Nhận Hiện Diện A+
Giảm tỉ lệ chí mạng của một địch trong 3 lượt.
Xóa trạng thái né tránh của địch đó.
Cấp 12345678910
Critchndown Tỉ lệ chí mạng - 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Enkiduicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.