FANDOM


OverchargeUp
Cải Tiến Khái Niệm A+
NPOvercharge Tăng thang NP của một đồng đội bất kì thêm 2 bậc trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của đồng đội đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Edisonicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.