FANDOM


Busterup
Cải Tạo Long Chủng EX
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 1 lượt.
Gutsstatus Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1000 HP.)
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
S213Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.