FANDOM


Shielddown
Cơn Bão Bỏng Ngô B
Giảm phòng thủ tất cả kẻ địch trong 3 lượt.
Giảm khả năng hồi máu của chúng trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Healdowndebuff Tỉ lệ hồi máu - 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
PaulBunyanicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.