FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:59, ngày 8 tháng 3 năm 2018Ken Matsui (tường | đóng góp)‎ . . (659 byte) (+659)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Paul Bunyan}} |img = shielddown |name = Cơn Bão Bỏng Ngô |rank = B |effect = Giảm phòng thủ tất cả kẻ…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.