FANDOM


Dmgdown
Công Tác Phá Hoại! B
Attackdown Giảm 10% sức tấn của toàn bộ địch trong 3 lượt.
Giảm tỉ lệ chí mạng của toàn bộ địch trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critchndown Chí mạnh - 9%10%11%12%13%14%15%16%17%19%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.