FANDOM


Dmgdown
Công Tác Phá Hoại A
Giảm sức tấn công của toàn bộ kẻ địch trong 3 lượt.
Poison Gây độc với 500 sát thương lên toàn bộ kẻ địch trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Attackdown Tấn công - 5%6%7%8%9%10%11%12%13%15%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Robinicon

Dmgdown
Công Tác Phá Hoại B+
Attackdown Giảm sức tấn công của toàn bộ kẻ địch đi 10% trong 3 lượt.
Giảm tỉ lệ chí mạng của toàn bộ kẻ địch trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critchndown Tỉ lệ chí mạng - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Kotarouicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.