<tabber> Hạng A=

Dmgdown.png
Công Tác Phá Hoại A
Giảm sức tấn công của toàn bộ kẻ địch trong 3 lượt.
Poison.png Gây độc với 500 sát thương lên toàn bộ kẻ địch trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackdown.png Tấn công - 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Robinicon.png

|-| Hạng B+=

Dmgdown.png
Công Tác Phá Hoại B+
Attackdown.png Giảm sức tấn công của toàn bộ kẻ địch đi 10% trong 3 lượt.
Giảm tỉ lệ chí mạng của toàn bộ kẻ địch trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critchndown.png Tỉ lệ chí mạng - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Kotarouicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.