FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Martha lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Healup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Martha,
Toàn đội nhận thêm 30% HP hồi khi cô ở trên sân.


Thông tin chi tiết

……その後、

聖女として定められたマルタが手にするもの。
生前に杖を持つことはあっても、このカタチではなかった。
地上を去った『彼』を示す十字架に、彼女は何を想うのか。

.. Về sau,

Đó là vật mà Martha cầm sau khi được phong làm Thánh nữ. Khi còn sống cô cũng cầm một cây trượng nhưng nó không mang hình dạng như thế này. Cây thập tự giá mang ý nghĩa "Ngài" đã không còn trên đời, Khi nhìn nó Martha có suy nghĩ như thế nào?

Thông tin bên lề

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.