FANDOM


Artsup
Cáo Xuất Giá EX
Tăng tính năng thẻ Art của 1 đồng minh trong 3 lượt.
Hồi HP cho đồng minh đó. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
HealEffect Hồi HP + 1000 HP1150 HP1300 HP1450 HP1600 HP1750 HP1900 HP2050 HP2200 HP2500 HP
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Tamamocastericon

Artsup
Cáo Xuất Giá EX
Tăng tính năng thẻ Art của 1 đồng minh trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Tamamocastericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.