FANDOM


Busterup
Bunker Bolt A
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân 1 lần trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng thẻ Buster của bản thân 1 lần trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Critdmgup Sát thương chí mạng Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 6 54
Servant sở hữu kĩ năng
MashOrtenaus

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.