FANDOM


Shieldup
Breast Valley A
 Giảm sát thương nhận vào của bản thân trước 3 đòn trong 5 lượt.
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff 3 lần trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Sát thương nhận vào - 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
PassionLipIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.